Kortklippet ung mand med baret og uniform går gennem menneskemængde med en uniformeret kollega foran sig. I baggrunden anes Københavns Rådhus.

Mange aktører på veteranområdet har et formål om at skabe netværk, at vise anerkendelse, at støtte med rehabiliterende tilbud eller direkte økonomisk hjælp. Foto: Celine Emma la Cour. 

Der findes mange aktører på veteranområdet, der støtter veteraner og pårørende. At øge koordineringen og opfordre til meningsfulde samarbejder mellem de mange aktører er en af Veterancentrets opgaver.

 

Til at øge kendskabet på tværs af veteranområdet vedligholder Veterancentrets Veteransekretariat nedenfor en oversigt over aktører, der er aktive. Du kan også finde en lokal forening nær dig ved at bruge dette interaktive kort.

 

Veteranaktører i Danmark

Er en forening for alle veteraner fra politiet, Forsvaret og det civile. Foreningen vil sætte fokus på den enkelte veteran og tilbyder et stærkt sammenhold og kammeratskab, som man havde det, dengang man havde uniformen på.

https://bloodofheroesdanmark.dk/ 

Er en motorcykelklub for veteraner. Klubbens hovedformål er at videreføre og styrke kammeratskabet fra tjenesten i udlandet såvel i nationalt som i in­ternationalt regi.

http://www.bbmc.dk/

For over 40 år siden blev en lille flok FN soldater enige om, at mødes efter hjemsendelsen fra Cypern. Denne ide blev starten på et årligt møde. I dag har foreningen udviklet sig til et mødested for alle, der har været udsendt under dansk flag, både i FN- og Nato regi.

https://www.dancontraef.dk/

Er foreningen der samler alle danske mænd og kvinder, der har været udsendt på en international fredsstøttende eller humanitær mission. Organisationen varetager danske veteraners interesser natio­nalt og er Danmarks stemme i World Veterans Federa­tion.

https://danmarksveteraner.dk/wordpress/

Er samarbejdsforum og koordinerende ledersamvirke for Danske Soldaterforeningers Landsraad, Danmarks Marineforening, Flyvevåbnets Soldaterforening og de Danske Forsvarsbroder-selskaber. Indsatsområderne er traditionspleje, støtte til veteraner og flagdagen.

http://www.dsm-soldat.dk/

Har til formål at vareta­ge og koordinere samarbejdet mellem 24 tilsluttede landsforeninger inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Opgaven er at formidle forståelse mellem befolknin­gen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af vær­nepligten.

http://www.soldater.dk/

Har til formål at hjælpe fysisk og psykisk skadede veteraner tilbage til et selvstændigt og meningsfuldt liv. Projektet anvender idræt som middel til at skabe sociale netværk og øget livsindhold. DIF Soldaterprojekt laver idrætstilbud som bl.a. safe zones, camps og ferielejr.

https://www.difsoldaterprojekt.dk/

Er et netværk for koner og kærester til traumatiserede veteraner med en tanke om ikke at stå alene med de udfordringer der kan være i at leve sammen med en traumatiseret veteran fra Forsvaret.

https://faktor8.dk/

Fungerer både landsdækkende og lokalt og drives af frivillige pårørende, som selv har eller har haft en soldat udsendt. Netværket er for alle på­rørende – uanset værn og rang.

https://familienetvaerket.dk/

Det er Museets klare målsætning, gennem indsamling af doku­mentation og effekter, at registrere, opbevare og udstille for at kunne dokumentere og formidle information om den danske internationale indsats i fredens tjeneste.

http://www.fnmuseet.dk/

Er en almennyttig, landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik. Formålet er gen­nem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og deri­gennem styrke forsvarsviljen og -evnen.

https://folkogsikkerhed.dk/

De fem veteranhjem i Danmark (København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg) er samlingssteder for de mange, der kom hjem beriget og stærkere, end de drog ud – men også et sted, hvor man hjælper dem, der måtte have behov.

https://www.veteranhjem.dk/fonden-danske-veteranhjem.aspx

Er oprettet af veteraner for vete­raner og deres pårørende. Målet er at hjælpe veteraner som har det svært med hverdagens problemer, blandt andet ved at genskabe broder/søsterskabet som soldaten kendte det under udsendelser.

https://dentaprelandsoldat.dk/

Foreningen vil forbedre trivsel og vilkår i hverdagen for danske hjemvendte krigsveteraner. Foreningen gennemfører blandt andet diverse aktiviteter herunder fodboldkampe.

(Foreningen har en begrænset opdateret facebook-profil)

HKKF Livlinen er et tilbud til den gruppe af veteraner, som det etablerede system ikke evner at hjælpe. HKKF Livlinen yder holistisk støtte og hjælp ud fra veteranens behov. HKKF Livlinen er en integreret del af HKKF samlede indsats på veteranområdet.

http://www.hkkf.dk/hkkf-livlinen

Er et samarbejde mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor om Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt reservestyrken, således at samfundets samlede resurser udnyttes bedst muligt.

http://www.interforce.dk

Hovedformål er at skaffe tryghed og sikkerhed for de pårørende særligt i de perioder, hvor soldaten er udsendt eller på længere va­rende øvelser.

(Ved spørgsmål til aktøren kan der rettes henvendelse til Veterancentrets Veteransekretariatet)

Står bag 14 KFUMs Soldaterhjem i Danmark samt soldaterhjem i visse missionsområder. På KFUMs Solda­terhjem i Høvelte, Aalborg, Holstebro, Varde og Fredericia er der oprettet re­kreationsboliger til veteraner, der har brug for støtte.

http://www.kfums-soldatermission.dk

Er et tilbud om trivselsgrupper til øens veteranfamilier med tilbud om klubaktiviteter for at skabe sunde relationer og venskaber med andre jævnaldrende i samme situation.

https://familieplejen-bornholm.dk/veteran/

Er en forening af personer fra erhvervslivet og militære ledere på chefniveau. Foreningen blev dannet i 1975 med det formål at styrke kontakten mellem erhvervsfolk og militærfolk, deraf navnet Mars som gud for krig og Merkur som gud for handel.

http://www.marsogmerkur.dk/

Er en forening der gennem frivilligt arbejde yder støtte og opbakning til tidligere udsendte og deres familier. Foreningen består hovedsageligt af veteranfamilier, der nyder godt af det fællesskab foreningen tilbyder.

http://www.krigsveteran.dk

Er en forening som vil hjælpe hjemløse veteraner og veteranfamilier i Vordingborg, blandt andet gennem uddeling af overskudsmad og støtte til veteraner med PTSD.

Foreningens facebookside

Er et §110 botilbud på Strynø, rettet mod veteraner fra Forsvaret samt politibetjente der har været udsendt. Tilbuddet er for dig der vil mere med livet, og er baseret på ansvar og ejerskab, integritet og respekt i forhold til en selv, botilbuddets andre beboere samt ansatte.

http://naturretreatforveteraner.dk

OPHC er en veteranforening, der spiller ishockey på firmaturneringsniveau og henvender sig til alle typer veteraner. OPHC har hjemsted i Aalborg, men har afdelinger i Aarhus og København.

Foreniningens hjemmeside

Er en klub fortrinsvis for mænd, der har gjort tjeneste i Forsvaret, eller hvis hjerter slår for at støtte vore soldater. Klubbens formål er at støtte op om veteraner og deres familier.

http://pow-mia-eagles.com/

Har til formål at anerkende den indsats soldater og veteraner har ydet for Danmark. Foreningen skal være nationalt kraftcenter for anerkendelse, for nuværende og tidligere soldater og veteraner i Danmark, i relation til sport og kulturliv, jobskabelse og uddannelse, samt oplevelser og events.

www.sfd.nu

Soldatens Hus vil gennem aktiviteter bringe viden om soldaters virke til det civile samfund, skabe forbindelser mellem erhvervslivet og soldater samt give soldaterne mulighed for at dele deres historier, erfaringer og oplevelser med omverden.

www.soldatenshus.dk

Formålet er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, som falder under krig eller krigslignende forhold, eller som afgår ved døden på anden måde.

www.soldaterlegatet.dk

Er blevet grundlagt af tidligere soldater, som har tjent under NATO og UN, med bopæl i Danmark. Klubben er for veteraner og aktive soldater, som har tjent sit land, NATO eller UN, Hæren, Flyvevåbnet, Flåden, Hjemmeværnet.

https://www.facebook.com/sonsofvalhallamc/

Har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet til skade i tjeneste. Herudover yder foreningen støtte til den sårede eller afdøde soldats pårørende. SSOP yder støtte til psykologbehandlinger, rådgivning ved privat socialrådgiver, jobkonsulent, økonomisk rådgivning og veteranløb.

www.ssop.dk

Er et forsorgshjem i naturskønne omgivelser på Fyn for veteraner som er godkendt som forsorgshjem og midlertidigt botilbud efter serviceloven.

https://suf.dk/afdelinger/region-syddanmark/suf-veteran

Surfgaarden er et rehabiliteringstilbud til veteraner, hvor surfing og friluftsliv er centralt i arbejdet med at få det bedre. Surfgaarden ligger i nærheden af Klitmøller og tilbyder §110-, §107- og §85-tilbud. 

https://www.surfgaarden.dk/

Er bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veterans hovedaktivitet er løb med fokus mod maraton både i Danmark og i Udlandet.

www.teamveteran.dk

Er en organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet, blandt andet igennem et mentorforløb for veteraner.

www.velkommenhjem.net

Med udgangspunkt i Bodynamic systemets værktøjer indgås i et samarbejde med henblik på at styrke samhørigheden og kommunikationen. Det sker bl.a. gennem samtaler, rådgivning og vejledning samt fysiske og kropslige øvelser.

Læs folder

Det er et tre måneders program, der nøje tager højde for dig, lige dér, hvor du er. Du får selvtilliden, og den indre ro tilbage. Veteran Jumpstart sikrer dig et rart, sikkert og støttende miljø, hvor kraftfulde coachingmodeller og -teknikker vil hjælpe dig til en bedre hverdag.

www.veteranjumpstart.dk

Er et værested der skal indeholde tilbud og daglige aktiviteter for veteraner i samarbejde med andre aktører indenfor veteranområdet. Det drives af veteraner, og bestyrelsen består blandt andet af personel fra Forsvaret, Politiet samt pårørende.

www.veteranoasen.dk

Primære formål er at Arrangere aktiviteter for veteraner og deres pårørende, blandt andet sommerfester og andre sociale arrangementer.

Foreningens facebookside

Veteranalliancen er en partipolitisk neutral paraplyorganisation for alle, som støtter arbejdet for deres mærkesa­ger. Mærkesagerne omhandler bl.a. ønsker om at forbedre veteraners vilkår i forbindelse med arbejdsskadesager, adgang til væresteder og hjælp i kommunerne.
http://www.veteranalliancen.dk/

Veterancaféerne er lokalt forankrede selvstændige initiativer, som drives autonomt. Veterancaféernes formål er at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner og pårørende og tilbyde dem et sted, hvor det er muligt at møde ligesindede på tværs af missioner. Veteranstøtten har lavet en samlet hjemmeside for veterancaféerne:

https://veterancafeer.dk/wordpress/

Veteraner på Søndertofte er en forening til hjælp for veteraner. Søndertofte er en gård med et tilbud om at finde ro i fredelige, landlige omgivelser. Der er altid et åbent hjem, hvis man har brug for et måltid mad eller en snak over en kop kaffe. Tiltaget kører på frivillig basis. 

(Ved spørgsmål til aktøren kan der rettes henvendelse til Veterancentrets Veteransekretariat)

Er en gruppe af veteraner, der hjælper andre veteraner med diverse prak­tiske gøremål. De baserer sig på private donationer. Derudover driver de veterancaféen ”Grotten”.

https://www.facebook.com/groups/690851594392832/

Veteranfonden er et privat initiativ, der har til formål at støtte danske veteraner og pårørende. Deres bærende initiativ er musikfestivalen ENGAGE, som tilbyder gratis adgang for veteraner. På sigt håber de at kunne generere nok overskud på festivallen til at støtte andre veteranaktører økonomisk.

http://veteranfonden.dk/

VeteranHaven er en frivillig forening med et socialøkonomisk fundament. VeteranHaven skal ses som et supplement til det etablerede behandlingssystem for veteraner, da arbejdet og fællesskabet i VeteranHaven skal bringe brugerne tilbage til et socialt liv og en sund og indholdsrig hverdag.

https://www.veteranhaven.dk/index.php

Er en ikke-politisk, non-profit organisation der samler rabatter og fordele for danske veteraner. Via tilmelding på får veteraner adgang til rabatter på en række varer og tjenesteydelser hos virksomheder i Danmark, Grønland, på Færøerne og enkelte i Norden.

https://veterankortet.dk/

Veterans And Their Families laver arrangementer for veteraner og pårørende. Deres målsætning er at skabe gode oplevelser for veteraner og deres familier, så de har positive minder og oplevelser at være fælles om.   

https://veteransandtheirfamilies.dk/ 

Veterans In Motion er en velgørende forening, der har til formål at udnytte aktiviteter og oplevelser – primært i naturen – til at fremme personlige kvaliteter hos sårede veteraner. Veterans in Motion har bl.a. været på ture til Grønland i henholdsvis kajak og på ski.

https://www.veteransinmotion.dk/

Veteranskytterne er en forening for fysisk og psykisk skadede veteraner, deres nærmeste pårørende og familier, der har mistet. Veteranskytterne tilbyder forskellige aktiviteter for veteraner og deres pårørende – bl.a. det årlige arrangement Warrior Week, der afholdes i både Danmark og USA.

https://veteranskytterne.dk/

Veteransupport.dk har til formål at støtte veteraner og efterladte via direkte økonomisk bistand eller økonomisk støtte til projekter til gavn for veteraner og pårørende. Veteransupport.dk arrangerer derudover en årlig veteranmarch og musikfestival ved Kronborg Slot.

http://www.veteransupport.dk/vs/index.php

Veteranstøtten – tidligere kammeratstøtteordningen – drives i rammen af Danmark Veteraner. Veteranstøtten tilbyder en række forskellige sociale arrangementer for veteraner og pårørende. Derudover tilbyder de mulighed for samtale med og støtte fra andre veteraner via deres døgntelefon. 

https://veteranstøtten.dk/

Sidst opdateret 12. juni, 2020 - Kl. 11.08