[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Undersøgelsen følger udviklingen af psykiske efterreaktioner i forbindelse med udsendelse til international mission.

Undersøgelsen viser, at lige under 10 % af veteranerne ca. 2,5 år efter hjemkomst nu lider under alvorlige, psykiske efterreaktioner, altså PTSD- og/eller depressionssymptomer.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af Videncentret ved Veterancentret, bygger videre på allerede offentliggjorte tal fra 2010, hvor det viste sig, at 5 % af veteranerne fra samme hold ca. 7 måneder efter hjemkomst udviste alvorlige PTSD-symptomer. Det vil sige, at vi nu ser en stigning i andelen af veteraner med alvorlige PTSD-symptomer fra 5 % ca. 7 mdr. efter til knap 10 % ca. 2,5 år efter hjemkomst. Henset til det store antal veteraner, der har deltaget i undersøgelsen, er resultaterne med relativ stor sikkerhed repræsentative for samtlige veteraner, der har været udsendt til Afghanistan.

Samtidig viser undersøgelsen, at 6,5 % af veteranerne fra hold 7 udvikler PTSD- og/eller depressi-onssymptomer senere end 7 måneder efter hjemkomst. Hvis man frasorterer de veteraner, der har været udsendt igen efter hold 7, er tallet 4 %. Endelig viser undersøgelsen, at udviklingen af psykiske efterreaktioner er afhængig både af speci-fikke sårbarhedsfaktorer, der ligger forud for en udsendelse, men også af selve eksponeringen overfor kamphandlinger samt det at være kommet til skade under missionen uafhængigt af sårbarhedsfaktorerne.

Opgaven med at sikre, at kun de soldater, der er tilstrækkeligt robuste udsendes, er derfor fortsat kompleks. Det er ikke på forhånd muligt at forudsige intensiteten og hyppigheden af hændelserne i missionsområdet, ligesom sårbarhedsfaktorer, der udgør en forøget risiko for alvorlige, psykiske efterreaktioner efter hjemkomst, er svære at identificere. Men undersøgelsen har bidraget med ny og vigtig viden i dette arbejde:

- Med offentliggørelsen af denne undersøgelse, sammen med en række rapporter fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i løbet af de senere år, er det blevet tydeligt, at arbejdet med at tage hånd om de veteraner, der får alvorlige, psykiske problemer efter hjemkomst, ikke bliver mindre med tiden – tværtimod. Det tager vi meget alvorligt og er med denne viden nu endnu bedre rustet til at imødegå behovet for støtte hos denne gruppe af veteraner, udtaler chefen for Videncentret ved Veterancentret, ph.d. Mette Bertelsen.

Veterancentret gennemfører forskning indenfor områder, der vedrører veteraner og deres pårø-rende. Hensigten er at kvalificere viden på veteranområdet, så der kan ydes den bedst mulige indsats for at anerkende og støtte veteranerne og deres pårørende. Ny viden – som denne undersøgelse – stiller således kontinuerligt høje krav til  Veterancentrets indsatser og støttetilbud.

Rapporten kan læses her

Læs mere om USPER PSYK undersøgelserne