[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

De varigt skadede medarbejdere, som er i rehabiliteringsforløb, har hidtil været tilknyttet forskellige steder i forsvaret, fx i kamppausestrukturen. Veteranerne
overflyttes formelt den 1. april 2013 til Veterancentret. En overflytning der sker i tæt dialog mellem den enkelte medarbejder, Veterancentret og forsvarets øvrige myndigheder.

I forbindelse med etableringen af Veterancentrets Pulje og overflyttelsen har der
forståeligt været udtrykt bekymring for, at de berørte medarbejdere ikke fortsat vil
få militær støtte, som de tidligere har været vant til ved eksempelvis hærens
kamppausekompagni i Slagelse. Det er klart, at støtten vil komme i en anden form,
men den vil i forskelligt omfang indeholde såvel militær som civilfaglig støtte.

Alle de medarbejdere, der nu og fremadrettet indgår i Veterancentrets Pulje, vil -
ligesom det har været tidligere - i tæt dialog med Veterancentrets fagpersoner få
udarbejdet en individuel handlingsplan og et skræddersyet forløb, der blandt andet
vil bestå af moduler som uddannelsestid, genoptræning og praktiktid. Det vil sige,
at det enkelte rehabiliteringsforløb vil blive skruet sammen på en måde, så
medarbejderen vil få støtte fra de civilfaglige kompetencer, som blandt andre
Veterancentret tilbyder - det være sig job- og uddannelsesvejledning,
socialrådgivning og psykologfaglig støtte.

Men medarbejderen vil også, i det omfang det vurderes relevant i forhold til den
enkeltes rehabiliteringsforløb, blive tilknyttet et såkaldt praktiksted, som typisk
vil være ved en af forsvarets øvrige myndigheder. Det være sig eksempelvis på nogle af forsvarets kaserner, værksteder og depoter. Der er således ikke tale om, at medarbejderne skal have deres daglige gang ved Veterancentret i Ringsted. Den
daglige støtte til de medarbejdere der tilknyttes et praktiksted, kommer således som
supplement fra en anden kant; nemlig fra praktikstedets daglige leder og de militære
og civile kolleger, som her har sin gang.

Der bliver altså i mange tilfælde tale om, at medarbejderen i rehabiliteringsforløbet fortsat i forskelligt omfang vil modtage både militær og civilfaglig støtte og rådgivning i dennes omstilling til en anden jobfunktion end den hidtidige, hvad enten det er i eller uden for forsvaret.

Baggrund
Rehabiliteringsforløb i forsvaret er skræddersyede forløb med sigte på at omstille
varigt skadede medarbejdere til en anden jobfunktion end den hidtidige, hvad enten
det er i eller uden for forsvaret. Fx rettet mod videreuddannelse til et civilt job
eller omskoling til et andet job i forsvaret. Rehabiliteringen består af koordinerede forløb i tæt samarbejde mellem en række fagområder i forsvaret og under
inddragelse af andre offentlige aktører. I rehabiliteringen bistår Veterancentret
med job- og uddannelsesrådgivere, socialrådgivere og psykologer og aktiviteterne
rummer i samarbejde med øvrige myndigheder behandling og genoptræning,
generhvervelse af erhvervsevne, afklaring af sociale forhold samt kompetenceafklaring og -udvikling.

Kontakt
Veterancentrets pressetelefon 72 16 35 26