Uniformeret soldat med kort hår og sløring i ansigtet holder et lamineret landkort i hænderne og studerer det. Soldaten står tilsyneladende i en lade med halm på gulvet.

Den politiske aftale kommer på baggrund af evalueringen af veteranindsatsen, hvor en lang række af aktører har bidraget med input til at afdække den samlede indsats over for veteraner og pårørende. Foto: Morten Fredslund.

I fredags lancerede Forsvarsministeriet en pressemeddelelse om, at der er indgået en politisk aftale, der løfter veteranindsatsen over de næste tre år. Du kan nedenfor læse, hvilke initiativer der er indeholdt i aftalen, og hvordan midlerne bliver fordelt. Indsatsen styrkes inden for otte spor med i alt 14 konkrete initiativer:

 

1. Styrkede botilbud til veteraner

 

Specialiseret botilbud

Botilbuddet skal sikre trygge rammer og mulighed for håndtering af udsatte veteraners psykiske og sociale udfordringer samt eventuelle rusmiddelafhængighed i samarbejde med specialiserede, eksterne behandlingstilbud. I 2021 vil organisationerne bag de eksisterende botilbud for veteraner blive inviteret til at kvalificere behovet og mulige løsningsmodeller for det nye initiativ.

 

Herefter udvælges en udførende organisation. I 2022 tildeles initiativet 0,9 mio. kr.  til udvikling, planlægning og oprettelse af tilbuddet. Fra 2023 tildeles initiativet 5 mio. kr. årligt til faglig kapa­citet på stedet samt driftsudgifter.

 

Styrket fagligt koncept ved KFUM’s Soldaterrekreation

Ved styrket normering og et fagligt koncept skærper KFUM indsatsen for de veteraner, der bor på Soldaterrekreationerne. I 2021 forhøjes det eksisterende tilskud til KFUM med 2 mio. kr. og fra 2022 forhøjes tilskuddet med i alt 2,5 mio. kr. årligt.

 

2. Særlig støtte ved overgange

 

På vej mod en god hverdag

En særlig håndholdt indsats skal støtte udsatte veteraner ved overgangen til eget hjem efter udskrivelse fra psykiatrisk behandling. Initiativet tildeles 1,5 mio. kr. i 2021, 2,2 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2023.  

 

Styrket samarbejde om indsatser og overgange med kommuner og psykiatri

Styrket samarbejde med kommunerne og psykiatrien mhp. en fælles og mere sammenhæn-gende indsats overfor veteraner og deres familier. Veterancentret omprioriterer et årsværk til indsatsen. Der tildeles 0,3 mio. kr. årligt til et samarbejde med Sund­hedsteamet i Københavns Kommune om projektet ”Opsøgende sundhedstjeneste til socialt udsatte, marginalisererede veteraner”. Derudover anerkendelse af kommuner, der gør det særligt godt for veteraner.

 

3. Øget familieindsats

 

Øget familieindsats

Styrkelse af Veterancentrets Familieenhed til støtte for soldater og deres familier før, under og efter udsendelse samt for særligt sårbare veteraner og deres familier. Opnormeringen anvendes endvidere til at løfte nye initiativer indenfor vidensdeling og netværksdannelse samt et øget fokus på samarbejdet mellem Veterancentret, kontaktoffice­rerne og de frivillige veteranaktører.

 

Veterancentret omprioriterer et årsværk til initiativet. Initiativet tildeles 0,95 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. årligt fra 2023.

 

4. Veteraner støtter veteraner

 

Veteraner støtter veteraner

Videreudvikling af Veterancentrets rådgivning, sparring og kompetenceudvikling af veteraner til peer-to-peer initiativer i samarbejde med veteranaktører.  Frivillige veteraner udgør et vigtigt supplement til den specialfaglige indsats for udsatte veteraner og deres familier. Veterancentret omprioriterer et årsværk til initiativet.

 

Initiativet tildeles 0,3 mio. kr. i 2023. Sammen med frivillige aktører afdækkes i 2023 muligheden for yderligere styrkelse af frivilligindsatsen og peer-to-peer tilgangen på veteranområdet i fremtiden.

 

5. Forebyggelse og fastholdelse gennem mental træning

 

Forebyggelse af psykiske efterreaktioner gennem Mental Militær Træning

Et konkret koncept for mental træning skal medvirke til at styrke den enkelte soldats robusthed og forebygge psykiske efterreaktioner.  Initiativet tildeles 0,65 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. årligt fra 2023.

 

6. Mental og fysisk sundhed

 

Videreudvikling af DIF Soldaterprojekt

Videreudvikling af DIF Soldaterprojekt for at styrke veteranernes fysiske, psykiske og sociale sundhed gennem trygge idrætsfællesskaber. I 2021 ydes et tilskud til DIF på 3,25 mio. kr. og fra 2022 ydes et tilskud på 4 mio. kr. årligt.

 

Kropsterapi

Kropsterapi vil fremadrettet være et permanent tilbud til veteraner som supplement til den eksisterende psykologbehandling. Initiativet tildeles 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. årligt fra 2022.

 

Styrkelse af klinisk forskning

Styrkelse af klinisk forskning i Veterancentret. Veterancentret omprioriterer lønsum til initiativet. Initiativet tildeles 0,3 mio. kr. årligt fra 2022.  

 

7. Styrket beskæftigelsesindsats

 

Styrket beskæftigelsesindsats

Der oprettes en virksomhedsmentoruddannelse. Formidlingsplatforme og temaarrangementer i virksomhedsnetværk i regi af Cabi videreføres, og Veterancentrets beskæftigelsesfaglige rådgivning styrkes. Veterancentret omprioriterer to årsværk til initiativet. Der ydes tilskud til Cabi på 0,3 mio. kr. årligt fra 2021. Initiativet tildeles i alt 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2022.

 

8. Anerkendelse og formidling

 

Styrket kommunikationsindsats mhp. anerkendelse af veteraner og pårørende

Flere historier på flere forskellige platforme, der anerkender og oplyser mere nuanceret om det at være veteran. Kendskabet til og forståelsen for Flagdagen udbredes. Initiativet gennemføres i tæt samarbejde med organisationen Folk og Sikkerhed. Initiativet tildeles 0,45 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. årligt fra 2022. 

 

Regionale veteranfora

Der etableres regionale veteranfora med deltagelse af frivillige organisationer, private ak-tører, virksomheder og offentlige aktører, herunder Forsvaret og landets kommuner i det pågældende område. Initiativet tildeles 0,1 mio. kr. årligt fra 2021.

 

Tilskud til KFUM’s Soldatermission i missionsområder

Supplerende årligt tilskud på 0,6 mio. kr. fra 2023 til aflønning og uddannelse af medarbejdere, der udsendes i forbindelse med drift af soldaterhjem, til støtte for udsendte i Forsvarets internationale operationer.