Mandlig soldat med sløring i ansigtet, hjelm og uniform sidder på hug og sigter med sit gevær i en gul rapsmark.

I forskningsprojektet sammenlignes data fra udsendte til Kosovo, Irak og Afghanistan. Foto: Ronny Rasmussen.

Under udsendelse til internationale missioner konfronteres soldater ofte med oplevelser, der kan virke voldsomme og påvirke dem – også efter hjemkomst. Men ikke alle påvirkes på samme måde af sådanne oplevelser.

 

Veterancentret er derfor interesseret i at kortlægge, hvilken betydning det psykiske arbejdsmiljø har for soldatens mentale helbred, og hvordan veteraner klarer sig efter hjemkomst. Forskning har vist, at det psykiske arbejdsmiljø har en betydning for trivsel og helbred, når det er undersøgt under det, der bredt kan karakteriseres som ”normale forhold”.

 

I dette projekt undersøgte Veterancentret sammen med Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, om en sådan sammenhæng også gør sig gældende for soldater udsendt i internationale missioner, hvor jobbet kan være farligt, og hvor både arbejde og fritid foregår side om side med kolleger og overordnede.

  Der har været et behov for at undersøge sammenhængen mellem arbejdsmiljøet under udsendelse, og hvordan veteraner klarer sig, når de kommer hjem. Vi fandt ud af, at det at opleve sig retfærdigt behandlet af nærmeste foresatte før og under den militære udsendelse muligvis er en beskyttende faktor for udviklingen af PTSD. Derudover kunne vi også se, at veteraner med en enkelt udsendelse bag sig klarer sig forholdsmæssigt godt på arbejdsmarkedet, når de kommer hjem, i forhold til sammenlignelige ikke-veteraner fra den danske befolkning,

siger forsker Andreas Friis Elrond

To soldater i fuld udrustning med veste, hjelme og geværer lytter til deres overordnede.

Det at have gode kollegaer, man kan dele gode og mindre gode oplevelser med, kan have betydning for oplevelsen af trivsel på arbejdspladsen. Foto: Simon Elbeck.

To soldater i fuld udrustning med veste, hjelme og geværer lytter til deres overordnede.

Når soldater forlader Forsvaret, har det vist sig, at de mindre hyppigt bliver arbejdsløse end andre danskere. Foto: Colourbox.

 

Undersøgelsens metoder

 

For at undersøge eventuelle sammenhænge blev projektet opdelt i tre dele:

 

I første delprojekt undersøgte man, om soldaternes oplevelse af nærmeste foresattes evne til at lede på en retfærdig og anerkendende måde, har en relation til risikoen for at få posttraumatisk stresslidelse (PTSD) efter hjemkomst. Det gjorde vi med udgangspunkt i data fra en stor undersøgelse blandt de udsendte i Afghanistan i 2009 på ISAF hold 7.

 

Andet delprojekt byggede på et registerstudie, hvor vi undersøgte arbejdsmarkedstilknytningen for soldater, indenfor 5 år efter første udsendelse til Kosovo, Irak eller Afghanistan, i perioden 2002-2012. Hensigten var at undersøge, hvordan soldater kan bevæge sig imellem at være i arbejde, være arbejdsløse eller at være længerevarende syge. Dette gjorde vi ved at sammenligne soldaterne med en gruppe af tilfældigt udvalgte danskere, som ligner soldaterne med hensyn til alder, uddannelse og andre vigtige baggrundsfaktorer.

 

Tredje delprojekt byggede også på registerdata, der blev kombineret med soldaternes besvarelse af opfølgende spørgeskemaer efter udsendelse. Her undersøgtes det om, der findes forklarende faktorer, der kunnen have betydning for, hvor stor chance soldater har for at få arbejde, når de blev arbejdsløse. Studiet blev baseret på soldater, der blev fulgt inden for fem år efter første udsendelse til Kosovo, Irak eller Afghanistan, i perioden 2002-2012. 

 

Status

 

Projektet er i afrapporteringsfasen, hvoraf resultaterne fra tredje delprojekt er endnu ikke udkommet. Resultaterne fra det første delprojekt om  sammenhængen imellem oplevelsen af organisatorisk retfærdighed og en mulig PTSD diagnose 2½ år efter hjemkomst viste, at oplevelsen af en mere retfærdig behandling, målt både 1½ måned før udsendelse og ca. midt igennem missionen, havde sammenhæng med en lavere risiko for at have PTSD 2½ år efter hjemkomst.

 

Samme resultater kunne dog ikke findes ved målingen lige efter hjemkomst. Det indikerer derfor, at det at opleve sig retfærdigt behandlet af nærmeste foresatte før og under den militære udsendelse muligvis er en beskyttende faktor for udviklingen af PTSD.

 

I andet delprojekt undersøgte vi, hvordan danske soldater, der har én udsendelse bag sig enten fra Kosovo, Irak eller Afghanistan i perioden 2002-2012, klarer sig, sammenlignet med en nøje udvalgt kontrolgruppe, som er udvalgt til at ligne soldaterne på en række parametre. Resultaterne fra undersøgelsen er, at veteranerne havde en mindre risiko for at blive arbejdsløse.

 

Samtidig havde de en større chance for at få arbejde igen, når de var arbejdsløse. Soldater, der havde været udsendt til Afghanistan, havde en væsentlig større risiko for at blive langtidssyge, når de var i arbejde. Slutteligt havde soldater, der var hjemvendt fra Kosovo, en større chance for at komme tilbage til arbejde, når de var langtidssyge.

 

Publicerede artikler

Elrond, A. F., Høgh, A., & Andersen, S. B. Leadership and post-traumatic stress disorder: Are soldiers’ perceptions of organizational justice during deployment protective?  European Journal of Psychotraumatology 2018; 9,1

Elrond, A., Stoltenberg, C., Nissen, L., Nielsen, A., & Pedersen, J. (2019). Labor market affiliation after deployment: Danish soldiers fare well, but face increased risk of long-term sickness absence when returning from Afghanistan. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2019; 45, 3, 289–297.

Samarbejds-partnere

Veterancentret har samarbejdet med Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om dette projekt.

Sidst opdateret 23. oktober, 2023 - Kl. 11.05