Mand i gul t-shirt står med ryggen til i en mark og bærer et barn i hver arm. Foran ham løber et tredje barn i marken hen mod et enligt træ.

Forskerne vil med dette projekt undersøge, hvordan det er at have en partner eller en forælder, der udsendes. Foto: Unsplash.

Danske soldater er blevet udsendt i stor stil igennem de sidste 20 år, og nogle af dem har både partnere og børn. For de familier, der oplever en udsendelse, gælder det særlige, at hverdagslivet er præget af, at partner og forælder i længere perioder ikke er til stede i familien.

 

Dette sætter i sig selv nogle særlige rammer for hverdagslivet. Dette forskningsprojekt har derfor til formål at undersøge, hvordan hverdagslivet ser ud i disse familier og undersøge den generelle trivsel i familien.

 

Forskerne vil ligeledes undersøge, hvordan det er at have en partner eller forælder, der kommer hjem fra udsendelse med psykiske vanskeligheder som eksempelvis symptomer på depression eller post traumatisk stresslidelse (PTSD).

 

  Projektet skal bidrage til en større forståelse af, hvordan hverdagslivet ser ud i veteranfamilier og særligt for børn i familier, hvor en veteranforælder har vanskeligheder efter den internationale udsendelse. Det kan give en større indsigt i familiernes vilkår, til gavn for de tiltag Veterancentret har i forhold til denne gruppe,

siger seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen

En pige, der nok er mellem 8-12 år, sidder på en græsplæne med armene hvilende på knæene. Hun ser sig let til siden og har en rynke i panden, midt mellem øjenbrynene.

Nogle børn vil gerne høre om fars erfaringer ved udsendelse, mens andre børn ikke ønsker at høre om det, fordi det minder dem om deres savn. Foto: Janko Ferlic, Unsplash.

En pige, der nok er mellem 8-12 år, sidder på en græsplæne med armene hvilende på knæene. Hun ser sig let til siden og har en rynke i panden, midt mellem øjenbrynene.

Børn med en veteranfar med psykiske følgevirkninger påtager sig ofte et følelsesmæssigt omsorgsansvar for deres far, og at de indretter sig efter hans behov. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

 

Undersøgelsens metoder

 

Undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse af både partnere og børn udført sideløbende med undersøgelsen ”Trivsel blandt børn af veteraner”. Ligesom det var tilfældet i undersøgelsen ”Trivsel blandt børn af veteraner”, har forskerne valgt kun at interviewe familier med en mandlig veteran, da andelen af kvindelige veteraner i Danmark er meget lille. I alt interviewes 19 partnere og 26 børn.

 

Interviewene stiller blandt andet skarpt på, hvordan hverdagen, forældreskabet og familiens omsorgspraksis er under udsendelsen og i perioden efter hjemkomsten. Endvidere er der fokus på hvilke håndteringsstrategier henholdsvis partnere og børn udvikler.

 

Besvarelserne fra de danske familier vil i den efterfølgende analysefase blive undersøgt, og eventuelle tendenser fra de samlede besvarelser vil blive beskrevet og sammenstillet med allerede kendt teori på området og med de udenlandske forskningsresultater med samme målgruppe.

 

Status

 

Projektet er afsluttet, og resultaterne er publiceret i rapporten ”Børneliv og hverdagsliv i veteranfamilier. Kvalitativ undersøgelse af børnefamilier under og efter udsendelse”.

Læs mere om projektets resultater i vores pressemeddelelse, eller download og læs hele rapporten.

 

Mere om undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at belyse trivsel blandt børn og unge af mandlige veteraner via kvalitative interviews udført blandt 26 børn (7-20 år) og deres mødre fra oktober 2016 til februar 2017.

Fokus er bl.a. på børnenes reaktioner og følelser på udsendelsen italesat af enten børnene og/eller deres mødre, børnenes relation til faren og familiernes strategier for at kunne håndtere den særlige situation ift. børnene.


Der er en overrepræsentation af børn med fædre med psykiske følgevirkninger i undersøgelsen og det muliggør, at der zoomes ind på de særlige udfordringer, som denne børnegruppe har. Interviewene blev udført i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse, der belyste trivsel blandt 7-, 11- og 15-årige børn af mandlige veteraner. Spørgeskemaundersøgelsen blev udført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for og i samarbejde med forskere fra Veterancentrets Videncenter. Den er formidlet i 2018 i rapporten ”Børn af veteraner. Hverdagsliv og trivsel” (Frederiksen and Lausten 2018).


Dataindsamlingen til undersøgelsen blev økonomisk støttet gennem den politiske aftale ’Aftale om styrket indsats for danske veteraner’ af 3. september 2014, som udløste en række initiativer på veteranområdet, hvoraf én var forskning og støtte til pårørende og børn af veteraner.

Denne rapport udgår fra Videncentret i Veterancentret og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet (AAU).


Videncentrets funktion er at producere og formidle viden om veteraners og deres pårørendes psykiske helbred, sociale forhold og generelle tilstand på et kvalificeret og videnskabeligt grundlag.

Der er igangsat et forskningssamarbejde mellem Videncentret og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde omkring veteraner ift. køn, hverdagsliv og familier. På AAU har projektet været forankret ved Center for Maskulinitetsstudier (CeMAS).

 

Rapporten er udarbejdet af:

- Helene Hjort Oldrup, chefkonsulent, ph.d., cand.scient.soc.

- Ann-Dorte Pedholt Christensen, professor, ph.d., cand.phil.

- Morten Kyed, lektor, ph.d. cand.scient. soc.

- Anni Brit Sternhagen Nielsen, seniorforsker, ph.d., cand.scient.pol, sygeplejerske

Veterancentrets indsat overfor børn og familier er blevet styrket væsentlig efter nærværende interviewundersøgelse fandt sted. Forsvarsministeren har blandt andet taget initiativ til at oprette en Familieenhed under Veterancenteret, der startede op i marts 2020.


Familieenheden er netop blevet etableret efter, at det er blevet tydeliggjort, at der manglede et stærkere fokus på familierne - og særligt et fokus på børnene og familierne til skadede veteraner. Familieenhedens medarbejdere arrangerer bl.a. flere kurser, der har fokus på at styrke børnene og deres familier. Det sker bl.a. gennem Samtalegrupper for børn og unge i familier, der er påvirket af, at far eller mor har været udsendt, samt parforholdskurser (PREP), der fokuserer på at optimere de kommunikative redskaber i parforholdet bl.a. i lyset af, at parforholdet for mange ansatte og tidligere ansatte i Forsvaret er udfordret, når den ene part udsendes til, eller har været udsendt i internationale missioner.

Derudover er Familieenheden også i gang med at evaluere undervisningsmateriale tiltænkt børnehaver og skoler omkring udsendelse, og hvad dette kan betyde for børnene samt på at beskrive yderligere initiativer på området som en konsekvens af Forsvarsministeriets tildeling af flere indsatsmidler.

Samarbejds-partnere

I dette forskningsprojekt samarbejder Veterancentret med Aalborg Universitet:

  • Sociolog, ph.d. Helene Oldrup
  • Professor Ann-Dorte Christensen
  • Lektor Morten Kyed
Sidst opdateret 20. oktober, 2020 - Kl. 13.29