En stor, åben kirkedør, hvor kronprins Frederik er på vej ud og gør honnør mod de to vagter med røde baretter og præsten, som står i døren.

Veteranpolitikken beskriver den indsats, de danske politikere ønsker for veteraner og pårørende, ligesom den beskriver ønsket om at anerkende landets udsendte på den nationale Flagdag 5. september. Foto: Christian Sundsdal.

Veterancentret blev indviet i oktober 2011. Det skete præcis et år efter, at den daværende regering vedtog Danmarks første veteranpolitik, der indeholdt tanken om én samlet indgang for veteraner og deres pårørende i form af et Veterancenter, der dækker hele Rigsfællesskabet.

 

Med Veteranpolitikken fik Veterancentret som målsætning at arbejde for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende gennem oprindeligt 19 nye initiativer på området. Den støtte, Forsvaret allerede havde over for fysisk og psykisk sårede veteraner, blev blandt andet styrket.


Nye og eksisterende tiltag samlet

Et de nytænkende initiativer var Veterancentrets Døgntelefon, som i aften og nattetimerne modtager omkring 700 opkald om året fra veteraner, der har brug for hjælp. Derudover blev der i Veterancentret oprettet et nyt Videncenter, som har til formål at forske og samle ny viden inden for veteranområdet.

 

Det var dog ikke alle opgaver i Veterancentret, som var nye. Rygraden i den nye organisation var Forsvarets militærpsykologer, som har eksisteret siden 1952, og Forsvarets socialrådgivere og job- og uddannelsesrådgiver, der tidligere var ansat hos de enkelte regimenter og sidenhen hos Forsvarets Personeltjeneste.

 

Sammen med andre funktioner, der tidligere lå decentralt i Forsvaret, blev alle opgaver rettet mod veteraner nu samlet i Veterancentret.

 

Veteranpolitik

Der er indledt et partnerskab mellem Forsvarsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danmarks Veteraner om at udbrede anerkendelsen af veteraner generelt samt øge beskæftigelsen blandt skadede veteraner.

På baggrund af evalueringen af veteranindsatsen i 2019-2020 aftalte forligskredsen bag forsvarsforliget i november 2020 at iværksætte 15 konkrete initiativer til styrkelse af veteranindsatsen. Initiativerne finansieres med 50 mio. kroner i løbet af 2021 til 2023. Initiativerne er primært er rettet mod de hårdest ramte veteraner og deres familier. Initiativerne omfatter et specialiseret botilbud, støtte til overgangen til egen bolig, støtte til veteranernes familier, mental og fysisk sundhed, beskæftigelsestilbud, øget opsøgende indsats og fokus på formidling og anerkendelse.

Forsvarets Veterancenter har gennemført en omfattende evaluering af den danske veteranindsats. Det er der kommet en dybdegående evalueringsrapport ud af. Med bidrag fra mere end 230 aktører på veteranområdet er indsatsen for de danske veteraner blevet kortlagt og evalueret.

Fem områder har været i fokus for evalueringen.
Læs evalueringsrapporterne her:

Danmarks veteranpolitik fra den 5. september 2016 er et tiltag, som udsprang af det servicetjek af veteranindsatsen, som blev igangsat med regeringsgrundlaget i juni 2015. Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de konkrete initiativer på veteranområdet. Resultaterne af indsatsen vurderes kontinuerligt for at sikre, at den fornødne effekt opnås. På den baggrund justeres initiativerne i forhold til de aktuelle behov. Denne udgivelse erstatter veteranpolitik af 2010.

Danmarks veteranpolitik (2016) (In English)

Servicetjekket af veteranindsatsen blev indledt i september 2015. Deltagere fra Forsvaret, offentlige myndigheder samt faglige og frivillige organisationer, hvoraf mange selv er veteraner, bidrog med erfaringer og forslag til nye indsatser. Servicetjekket viste, at Danmark har en solid veteranindsats, der har afsæt i en videnskabelig og systematisk opfølgning på Forsvarets erfaringer og forskning. Veteranområdet kan fortsat udvikles og mange af idéerne og forslagene til nye indsatser realiseres som direkte følge af servicetjekket.

Servicetjek af veteranindsatsen - en videreudvikling (In English)

For at gennemføre servicetjek af veteranindsatsen nedsatte Forsvarsministeriet en arbejdsgruppe bestående af Forsvarsministeriet og Veterancentret. Arbejdsgruppen drøftede veteranindsatsen med Forsvarsministeriets underlagte myndigheder. Indsatsen overfor vores veteraner er ikke kun et anliggende for Forsvaret. Det er i høj grad et samfundsansvar, og derfor var arbejdsgruppen ligeledes i dialog med repræsentanter fra relevante ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, erhvervslivet samt frivillige og faglige organisationer. Resultatet af servicetjekket 2016 dokumenteres i denne rapport:

Veteranrapport inkl. 6 bilag - Servicetjek af veteranindsatsen

Veteranrapporten 2010 dannede grundlag for den første veteranpolitik. Rapporten blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Forsvarskommandoen under formandskab af Forsvarsministeriet.

Veteranrapporten 2010 inkl.12 bilag

Danmarks første veteranpolitik blev offentliggjort den 13. oktober 2010.

Danmarks veteranpolitik af 2010

I juni 2013 blev der i medfør af forsvarsforliget 2013-2017 gennemført en evaluering af Danmarks veteranpolitik 2010.

Evaluering af veteranpolitikken af 2013 inkl. bilag
Link til pressemeddelelse 21/6-2013

Forsvarsministeriet evaluerede i 2014 Fonden Danske Veteranhjem.

Evaluering af Fonden Danske Veteranhjems aktiviteter
Link til pressemeddelelse 4/12-2014

Den 3. september 2014 indgik forsvarsforligskredsen en aftale om at styrke indsatsen for de danske veteraner.

Politisk aftale om styrkelse af veteranindsatsen af 2014 (link til pressemeddelelse)

Sidst opdateret 15. maj, 2020 - Kl. 14.14