Lise Wenger Rosenwanger, SOLDATEN - de værnepligtiges magasin

Formålet med MMT-programmet er at skabe en mere bevidst og struktureret forebyggende indsats, inden for det mentale område hos Forsvaret, så indsatsen i højere grad sidestilles den fysiske træning.

”Den professionelle soldat kan på flere parametre sammenlignes med en professionel atlet. Inden for sporten er der groft sagt fire områder, som udøvere altid har fokus på, og som kontinuerligt skal trænes for at være konkurrencedygtig: det tekniske, taktiske, fysiske og det mentale. De tre første parametre er godt forankret i forsvaret, men det mentale område er mere implicit og knap så struktureret. Det vil Veterancentret gerne være med til at ændre og dermed sætte mere fokus på hvilken betydning det mentale område har.”

 

”Optimalt præsenteres den enkelte soldat for MMT tidligt i karrieren, så vedkommende kan bruge værktøjerne og den viden som programmet tilbyder ligesom soldaten løbende eksponeres gennem daglig tjeneste og integrering i øvelser som en del af ”Train the trainer” princippet.

 

- Anders Kjærgaard, militærpsykolog hos Veterancentret


Baggrund

Ved seneste evaluering i 2020 af den danske veteranindsats fik Veterancentret til opgave at udvikle et (nyt) forebyggelsesprogram baseret på evidensbaseret mentaltræning. Derudover skal Veterancentret øge kendskabet til og fremme mental sundhed, samt udvikle mentale sundhedskompetencer, hos ansatte i Forsvaret.

 

Formålet med MMT-programmet er at skabe en mere bevidst og struktureret forebyggende indsats, inden for det mentale område hos Forsvaret, så indsatsen i højere grad sidestilles den fysiske træning.

 

MMT skal forbedre kendskabet til, hvad mental sundhed består i og af, samt styrke den enkelte soldats færdigheder i stresshåndtering med henblik på bedre opgaveløsning og mindske stigma forbundet med at række ud efter hjælp i tide.

 

Status

 

I 2021 udfærdigede Veterancentret i samarbejde med Center for Militær Fysisk Træning (CMT) en brugerundersøgelse, som spurgte ind til en række områder vedrørende mental og fysisk træning. Over 3000 aktive soldater besvarede dengang.

 

Besvarelserne understøtter bl.a. et fortsat fokus i forsvaret på mental styrke/robusthed (70%) og et ønske om mere mental træning (62%). De mange perspektiver der kom frem er blevet brugt i forbindelse med udviklingen af selve programmet.

 

Indsatsen er primært rettet mod den operative struktur, hvor såvel de værnepligtige soldater, de fastansatte soldater samt alle ledelsesniveauer i Forsvaret på forskellig vis introduceres for eller uddannes i Militær Mentaltræning.

 

Konceptet hviler på en ”Train the Trainer” model, hvor befalingsmænd og officerer uddannes som Militær Mentaltræningsinstruktører på Forsvarets grund- og videreuddannelser (sergent- & officersskolerne), hvorefter soldaterne, jævnfør NATO anbefalinger, modtager Militær Mentaltræning som en integreret del af den daglige træning og øvelsesvirksomhed. I starten tilbydes tillige Militær Mentaltræningskurser rundt på tjenestestederne, for at udbrede kendskabet og give fastansatte (som ikke er på strukturbestemte uddannelser) muligheden for at få kendskab og gavn af Militær Mentaltræning. Målet er at MMT på sigt bliver en ligeså naturlig del af soldaterlivet som fysisk træning.


Vi opererer nu med tre forskellige programvarianter:

  • et endags program
  • et todages trainer-program
  • fem dages uddannelse i forbindelse med den militære fysiske træneruddannelse, niveau III.

Der er undervist over 500 personer i MMT-programmerne. Programmet bliver løbende justeret i forhold til de generelle tilbagemeldinger der modtages.

 

Undersøgelsens metoder

Det overordnede formål med ph.d.-projektet, som er en deltids erhvervs-ph.d., er at udvikle, tilpasse og evaluere et mentalt træningsprogram for danske soldater, der kan forbedre den generelle opgaveløsning og dermed medvirke til at forebygge arbejdsrelateret stress samt psykiske efterreaktioner.

 

Fokus vil være på udvikling, tilpasning og evaluering, som kan udgøre en platform for fremtidig udrulning og implementering bredt i det danske militær. Ved gennemførelse af de tre undersøgelser forventes det, at der vil blive afdækket flere indvendinger og anbefalinger. Disse skal håndteres, hvis en bred implementering og konsolidering fortsat ønskes af Forsvarsministeriet, når ph. d.-projektperioden er afsluttet (2029).

 

• Studie 1: Udvikling og tilpasning af programmet til dansk militær kontekst beskrevet gennem en ”Intervention mapping” tilgang (deskriptivt studie)

• Studie 2: Test af MMT-programmet for gennemførlighed og acceptabilitet, hvor deltagerne interviewes og besvarer spørgeskemaer relateret til programmet (mixed methods studie)

• Studie 3: Evaluering af MMT-programmets effektivitet, hvor to eller flere sammenlignelige grupper testes i forhold til den eksponering de har modtaget (kvantitativt studie)

Samarbejds-partnere

Initiativet bygger blandt andet videre på de erfaringer og data, der er genereret i forbindelse med et tidligere ph.d.-projekt omkring robusthedstræning. Derudover trækkes der på Veterancentrets egne erfaringer, som er erhvervet gennem de missionsforberedende uddannelser og kontaktbesøg, ”best practice”-erfaringer fra NATO arbejdsgrupper samt vidensdeling og samarbejde med andre relevante aktører, herunder Forsvarskommandoen (operative myndigheder), Forsvarsakademiet, Center for Militær fysisk Træning og Specialoperationskommandoen.

Sidst opdateret 17. januar, 2024 - Kl. 12.19