Teenagepige med langt udslået hår står under åben himmel. Hun har kraftig makeup og en halskæde i flere lag på.

Forskerne har undersøgt, hvordan trivslen er hos børn, der er mellem 11-15 år og har en far, der tidligere har været udsendt. Modelfoto: Unsplash.

 

Af Kristina Schønnemann, Veterancentret

 

Forskere fra Veterancentret og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter har i en ny forskningsartikel undersøgt, om trivsel blandt børn af tidligere militært udsendte fædre er dårligere end blandt baggrundsbefolkningens børn mellem 11-15 år.

 

Helt konkret har forskerne undersøgt, hvordan børn vurderer deres egen psykiske trivsel, og hvordan de ser på deres familierelationer, deres skolegang og deres venskaber, og sammenlignet med en tilsvarende gruppe af børn i samme aldersgruppe, hvor deres far ikke har været udsendt med Forsvaret.

 

Analyserne viser, at børn med en far, der tidligere har været udsendt, generelt klarer sig så lige så godt som børn af baggrundspopulationen, fortæller forsker Signe Frederiksen fra VIVE.

 

  Vi ser, at børnene, der har en far, som er veteran, generelt klarer sig lige så godt som andre børn, både når vi kigger på deres oplevede trivsel, forholdet til familien, skolen og vennerne. Men vi ser også en afvigelse, hvor de 11-årige veteranbørn er mere udfordrede sammenlignet med børn af baggrundspopulationen. Det handler om, at de oplever lavere psykisk trivsel, og at de i større omfang har flere konflikter med deres forældre.

siger forsker Signe Frederiksen fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter.

 

Konsekvenser af udsendelser undersøges stadig

 

Artiklens fund er vigtige, da trivsel blandt børn af tidligere udsendt militært personale hovedsageligt er undersøgt i USA, fortæller seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen.

 

  Forskning fra Europa, og især skandinaviske lande, er sparsom på det her område. Vi ved, at international udsendelse til krigszoneområder øger risikoen for potentielle traumatiske begivenheder og deraf også en øget risiko for posttraumatisk stresslidelse og andre psykiske sygdomme. Samtidig giver adskillelsen også anledning til savn, ekstra arbejdsbyrde og bekymring hos dem derhjemme,

siger seniorforsker Anni Brit Sternhagen Nielsen fra Veterancentret og fortsætter:

 

"Derfor er vi i Veterancentret optagede af at undersøge, hvilke konsekvenser det kan have for den udsendtes familie, og særligt i forbindelse med artiklen her, om det kan påvirke børnenes trivsel negativt.” 

 

Forskerne fra VIVE og Veterancentret ved endnu ikke, hvorfor lige de 11-årige børn af veteraner ligger lavere i psykisk trivsel og oplever flere konflikter i familien. Umiddelbart finder forskerne ingen årsagsforklaringer i de data, de har undersøgt, heller ikke når de ser på, om faren har været udsendt før eller efter barnets fødsel.

 

Derfor håber de at kunne gennemføre en opfølgende undersøgelse, når de 11-årige er blevet et par år ældre, for at se om deres psykiske trivsel og omfang af familiemæssige konflikter til den tid vil ligne gruppen af de 15-årige i denne undersøgelse.

 

Styrket indsats for familier

 

Veterancentret har med en nyoprettet Familieenhed i marts 2020 netop styrket den nuværende indsats overfor soldaters og veteraners børn og familier. Familier tilbydes blandt andet samtalegrupper for børn og unge, der har en forælder med psykiske efterreaktioner, og kurser i kommunikation for par. Kurset har i andre sammenhænge formået at nedsætte antallet af skilsmisser. Det er derfor håbet med kurserne, at børnene vil opnå en bedre trivsel, så flere par bliver sammen, og at familierne vil opleve færre konflikter – både forældrene imellem og i forhold til børnene.

 

Veterancentret har for nylig udviklet det interaktive Julie-spil, som er målrettet folkeskolens 4.-6. klasse, hvor børn netop er mellem 10-12 år. Spillet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at have en far eller mor, der er udsendt på en international mission for Forsvaret, og tale om følelser som savn, bekymring, stolthed og glæde.

 

Læs mere

Artiklen, der hedder, "Is the Well-Being of Children of Danish Military Deployed Fathers Poorer than Children of Civilian Controls?" er bragt i tidsskriftet Child Indicators Research. Det er det officielle tidsskrift for den internationale sammenslutning for forskere og andre, der arbejder med indikatorer for børns trivsel/velbefindende og interesserer sig for, hvordan børneindikatorer kan bruges til at forbedre børns trivsel og udvikling. Dette betyder også, at artiklen har undergået kritisk bedømmelse fra andre forskere, før end den er blevet publiceret.

Forskningsartiklen er foretaget på baggrund af den tidligere rapport ”Børn af veteraner. Hverdagsliv og trivsel” (2018) som VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - udførte for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, Veterancentret under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Dengang fandt forskerne også, at langt de fleste børn af veteraner trives på linje med andre børn, om end at børn af veteraner med psykiske efterreaktioner havde det sværere end deres jævnaldrende.

 

Både rapporten og den nye forskningsartikel har alene undersøgt børn, der har en far, der er tidligere udsendt. Det skyldes, at kun en lille andel af alle udsendte i militære missioner er kvinder, og dermed kunne forskerne ikke sikre de kvindelige veteraner anonymitet, hvis de indgik i undersøgelsen.